Додаток 1

до засідання Координаційної ради

з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

29 лютого 2016 року № 1

 

 

Положення

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Добровеличківської районної ради

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Добровеличківської районної ради (далі – Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та цим Положенням

 

1.2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим колегіальним органом і діє при голові Добровеличківської районної ради на громадських засадах, засадах законності, гласності, вільного обговорення та ефективного вирішення поставлених питань, протягом сьомого скликання.

 

1.3. До складу Координаційної ради входять:

 

голова Добровеличківської районної ради;

голови міської, селищної, сільських  рад ;

 

1.4. Координаційну раду очолює голова Добровеличківської районної ради.

 

Розділ 2. Організація роботи Координаційної ради

 

2.1. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності.

 

2.2. Засідання Координаційної ради скликається за ініціативою її голови або за пропозицією не менше однієї третини від загального складу Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від загального складу.

 

2.3. Річний план роботи Координаційної ради формується на підставі пропозицій членів Координаційної ради та затверджується її рішенням.

 

2.4. Рекомендований порядок денний засідань Координаційної ради формується виконавчим апаратом районної ради відповідно до плану роботи Координаційної ради.

2.5. Засідання Координаційної ради відкриває і веде її голова, а в разі його відсутності –заступник голови районної ради .

 

Під час засідання Координаційної ради ведеться протокол.

 

Координаційна рада може проводити виїзні засідання.

 

2.6. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь голови постійних комісій районної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади всіх рівнів. Питання про кількість і склад запрошених осіб вирішується головою районної ради.

 

2.7. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

 

Рішення Координаційної ради ухвалюються більшістю від її загального складу.

Рішення Координаційної ради підписуються головою районної ради.

Рішення Координаційної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Добровеличківської районної ради.

 

2.8. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з виконавчим апаратом районної ради, постійними комісіями районної ради, районною державною адміністрацією,  установами, закладами, організаціями та підприємствами незалежно від їх форм власності та відомчого підпорядкування.

 

2.9. Організаційне та інформаційно-методичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат  районної ради.

 

2.10. Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм офіційним найменуванням.

 

Розділ 3. Функції і повноваження Координаційної ради

 

3.1. Основними завданнями Координаційної ради є:

 

- аналіз політики щодо місцевого самоврядування, обговорення  актуальних питань розвитку місцевого самоврядування стосовно здійснення організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження та реалізації програм соціально-культурного розвитку територій;

- аналіз практики органів місцевого самоврядування щодо формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів, підготовка пропозицій щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- пошук оптимальних шляхів подальшого розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на гармонійне поєднання централізації і децентралізації у здійсненні публічної влади з метою збалансованого соціально-економічного розвитку регіону та територіальних громад області;

- підготовка узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань місцевого самоврядування для забезпечення інтересів територіальних громад;

- сприяння діяльності органів місцевого самоврядування району всіх рівнів з метою більш ефективного здійснення ними своїх повноважень.

 

3.2. На виконання основних завдань, визначених цим Положенням, Координаційна рада:

 

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома постійних комісій районної ради;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку територій району та практичну діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення організаційних та контрольних повноважень стосовно затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації з цієї проблематики;

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, готує пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності та самостійності місцевих бюджетів;

- аналізує стан роботи органів місцевого самоврядування щодо здійснення повноважень відповідно до законодавства, підвищення ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатського корпусу, зміцнення і вдосконалення зв'язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- аналізує практику розв'язання органами місцевого самоврядування  проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна комунальної власності, соціального захисту населення та розробляє відповідні пропозиції;

- сприяє узагальненню та поширенню кращого досвіду практичної роботи з питань, що відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з питань вдосконалення механізмів виконання покладених на них повноважень щодо розвитку підвідомчих їм територій, здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень тощо;

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування.

 

 Меню


Вхід


Логін  
Пароль  


Корисні посилання

Офіційне інтернет-представництво Президента України


Верховна Рада України


Законодавство України


Кабінет Міністрів України


Кіровоградська ОДА


Кіровоградська обласна рада


Добровеличківська райдержадміністрація


ПФУ


Укрінформ