Власність / Порядок проведення конкурcу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, сел : ПОРЯДОК проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням шістнадцятої сесії
Добровеличківської
районної ради
від 30 травня 2008 року № 206


ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району

І. Загальні положення

1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району (далі - Порядок) розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2. Даний Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси підприємств, організацій або їх структурних підрозділів (філій, цехів., дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району.
3. Конкурс на право оренди об'єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

II. Оголошення конкурсу

1. Конкурс оголошується за ініціативи орендодавця або за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності серед поданих заяв, заяви від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, організації, їх структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу або від бюджетної установи, організації, а також комунального підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району).
2. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а другої - про оренду частини цього об'єкта, орендодавець повідомляє другого заявника про те, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.
3. З метою проведення конкурсу орендодавець звертається до голови районної ради з обґрунтованою заявою про необхідність передачі в оренду нерухомого майна, розташованого за визначеною адресою з вказаною площею, планом приміщення, що пропонується до передачі в оренду, планом земельної ділянки, на якій розташований об'єкт оренди, а також з обґрунтуванням доцільності передачі майна в оренду та зазначенням стартових умов проведення конкурсу.
4. Після погодження постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації стартових умов конкурсу матеріали направляються конкурсній комісії районної ради з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району для проведення конкурсу, про що інформується орендодавець.
5. Оголошення про конкурс публікується в газеті "Сільське життя" або в інших місцевих друкованих засобах масової інформації за місцем розташування об'єкта оренди не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
 - інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження, а у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
 - умови конкурсу;
 - дата, час і місце проведення конкурсу;
 - кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і проектів договорів оренди з пропозиціями, що відповідають вимогам конкурсу);
 - іншу інформацію, що має суттєве відношення для укладання договору оренди.
Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються орендодавцем про оголошення конкурсу і необхідність подання нових пропозицій, для яких стартовими пропозиціями мають стати умови відповідного конкурсу.

III. Умови конкурсу

1. Умовами конкурсу є:
 - розмір орендної плати;
 - ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
 - дотримання вимог експлуатації об'єкта.
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:
 - здійснення певних видів ремонтних або ремонтно-реставраційних робіт;
 - виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
 - виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;
 - збереження або створення нових робочих місць;
 - вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
 - створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 - дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
 - інші умови.
2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших рівних умов конкурсу.
3. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
 3.1. Заяву про участь у конкурсі разом з пропозиціями до договору оренди. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, що стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції до договору оренди відповідно до умов конкурсу;
 3.2. Відомості про учасника конкурсу:
  а) для учасників, які є юридичними особами:
   - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
   - завірені в установленому порядку копії установчих документів;
   - відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
   - довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;
  б) для учасників, які є фізичними особами:
   - копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
   - свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності (за наявності);
   - декларацію про доходи.
 3.3. Письмові зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).
 3.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, що будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).
 3.5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо - відображаються в проекті договору оренди).

IV. Конкурсна комісія

1. Конкурсна комісія районної ради з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району (далі - комісія) утворюється в кількості 5 осіб, у складі: 2 особи – від постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації, 2 особи – від голови районної ради, 1 особа - від балансоутримувача. Склад комісії затверджується розпорядженням голови районної ради.
2. До роботи комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта, спеціалісти, експерти, тощо.
3. Основними завданнями та функціями комісії є:
 - визначення умов і терміну проведення конкурсу;
 - розгляд пропозицій учасників конкурсу;
 - визначення переможця конкурсу;
 - складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.
4. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження її складу і діє до її припинення відповідно до розпорядження голови районної ради.
5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який
у межах своєї компетенції:
 а) організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;
 б) скликає засідання комісії;
 в) головує на засіданнях комісії.
Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
6. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
7. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 3 (трьох) осіб, які включені до складу комісії.

V. Процедура проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.
2. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання щодо укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.
3. Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", опечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.
4. На засіданні комісії можуть бути присутні конкурсанти або їх повноважні представники, які в ході проведення засідання можуть змінювати пропозиції щодо збільшення орендної плати при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
5. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.
6. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:
  - відомості про учасників;
  - пропозиції і зобов'язання учасників;
  - обґрунтування рішення про визначення переможця.
Протокол підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні, і подається на затвердження голові районної ради у тижневий термін з дня проведення конкурсу. Всі особи, які подали заяви на участь в конкурсі, у триденний термін з дня затвердження протоколу інформуються головою комісії про результати конкурсу.
7. На підставі протоколу комісії голова районної ради погоджує умови договору оренди або надає дозвіл на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, після чого орендодавець може укласти відповідний договір оренди.

 Меню


Вхід


Логін  
Пароль  


Корисні посилання

Офіційне інтернет-представництво Президента України


Верховна Рада України


Законодавство України


Кабінет Міністрів України


Кіровоградська ОДА


Кіровоградська обласна рада


Добровеличківська райдержадміністрація


ПФУ


Укрінформ