Власність / Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища та міст : ПОРЯДОК управління об’єктами спільної власності територіальних громад

Додаток 5
до рішення шістнадцятої сесії
Добровеличківської районної ради
від 30 травня 2008 року № 207


ПОРЯДОК
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району (далі - Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про власність", "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про приватизацію об’єктів незавершеного будівництва", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про оренду державного та комунального майна", "Про концесії", "Про заставу", "Про порядок передачі об’єктів права державної та комунальної власності", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Основи законодавства України про культуру", "Про підприємства в Україні", Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року № 142/181, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 та інших нормативно – правових документів.
1.2. Порядок розроблений з метою впорядкування процесів управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Добровеличківського району (далі – спільної власності району).
1.3. Підприємства, установи та організації спільної власності району користуються майном спільної власності району на основі права господарського відання або оперативного управління без права розпорядження ним, за виключенням випадків, передбачених Порядок та іншими нормативними документами районної ради.
1.4. Структурні підрозділи районної державної адміністрації забезпечують галузеву політику підприємств, установ та організацій спільної власності згідно з переліком, визначеним рішенням районної ради, без права розпорядження майном спільної власності району, що перебуває на балансі даних підприємств, установ та організацій.
1.5. Голова районної ради або, постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації, а також виконавчий апарат районної ради забезпечують здійснення функцій управління майном спільної власності району в межах повноважень, визначених рішенням районної ради, та відповідно до чинного законодавства.
1.6. Виконавчий апарат районної ради забезпечує реалізацію управління майном спільної власності району і виступає головним координуючим і контролюючим органом районної ради у сфері управління майном спільної власності.

II. ВІДЧУЖЕННЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ, НАДАННЯ ЗГОДИ НА
ПЕРЕДАЧУ (ПРИЙНЯТТЯ), СПИСАННЯ ТА ПРИДБАННЯ
МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

2.1. Відчуження, приватизація, надання згоди на передачу (прийняття до іншої (з іншої) форми власності та придбання об'єктів спільної власності району здійснюється на підставі рішення районної ради, відповідно до вимог законодавства про приватизацію, Закону України "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності", Положення про порядок передачі об'єкті права державної власності і Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та даного Порядку.
Передача об'єктів з комунальної власності територіальної громади села, селища, міста, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, інших форм власності до спільної власності району здійснюється у порядку, що застосовується до передачі об'єктів із державної власності до спільної власності району.
Передача об'єктів із спільної власності району до комунальної власності територіальної громади села, селища, міста, інших форм власності здійснюється у порядку, що застосовується до передачі об'єктів із спільної власності району до державної власності.
Продаж, передача в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку здійснюються за дорученням відповідних рад на підставі рішення районної ради.
2.2. Списання матеріальних цінностей з балансу установ і організацій спільної власності району, що утримуються за рахунок районного бюджету, здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року № 142/181. Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха надається в такому порядку:
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 грн. – керівником установи;
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2500 грн. до 10000 грн. - керівником установи за погодженням з головою районної ради на підставі відповідних висновків і рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації;
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 10000 грн. - рішенням районної ради.
2.3. Списання основних засобів із балансів підприємств спільної власності здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, і відбувається внаслідок:
 - відчуження (продажу);
 - безоплатної передачі;
 - ліквідації на підставі акту.
2.3.1. Дозвіл на відчуження (продаж) основних засобів надається у такому порядку:
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 грн. – керівником установи;
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 10000 гривень - керівником підприємства за погодженням з головою районної ради на підставі відповідних висновків і рекомендацій постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації;
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі понад 10000 гривень - за рішенням районної ради.
Для отримання відповідного погодження (або прийняття рішення районної ради) на ім’я голови районної ради підприємством подаються:
 - звернення підприємства стосовно відчуження (продажу) основних засобів;
 - техніко – економічне обгрунтування доцільності відчуження (продажу) майна, способу відчуження (продажу) та напрямів використання коштів;
 - відомість стосовно вартості основних засобів, що пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;
 - акт інвентаризації основних засобів, що пропонуються до відчуження;
 - акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затвердженний керівником суб'єкта господарювання;
 - звіт стосовно оцінки майна, що пропонується до відчуження.
Строк подання вищевказаних документів не може перевищувати 2 місяці від дати оцінки.
За вимогою голови районної ради підприємство подає додатково документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення (технічні паспорти, суднові документи тощо).
Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
Звіт стосовно оцінки майна оформлюється відповідно до вимог Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440.
Рецензування звіту стосовно оцінки майна здійснюється згідно з вимогами статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та пунктів 62-67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, відповідними особами, які мають право здійснювати рецензування звіту стосовно оцінки майна.
Висновок щодо вартості майна, що пропонується до відчуження за результатами рецензування погоджується головою районної ради.
Початкова вартість майна, що пропонується до відчуження, визначається на підставі погодженого висновку про вартість майна.
Після проведення оцінки майна підприємству забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, що можуть привести до зміни його вартості.
Погоджений висновок стосовно вартості майна дійсний до закінчення строку погодження на відчуження даного майна.
Відчуження (продаж) основних засобів здійснюється, як правило, на конкурентних засадах (конкурс або аукціон) відповідно до чинного законодавства. У разі неможливості проведення продажу на конкурентних засадах, а також у разі визнання проведення конкурсу або аукціону економічно недоцільним, продаж основних засобів здійснюється за експертною оцінкою.
Спосіб відчуження (продажу) визначається під час надання вищевказаного погодження (або прийняття рішення районної ради) на проведення відчуження (продажу) майна спільної власності району.
Підприємство після отримання погодження (або рішення районної ради) забезпечує відчуження майна у визначений спосіб з урахуванням вимог чинного законодавства.
Право на володіння, користування і розпорядження об'єктом відчуження (продажу) переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.
Договір купівлі-продажу укладається між підприємством і покупцем. Після укладення договору купівлі-продажу його ксерокопію підприємство
зобов'язане передати районній раді для обліку та зберігання. Підприємство здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-
продажу, а у разі їх невиконання ініціює застосування санкцій, передбачених чинниим законодавством, та у встановленому порядку порушує питання щодо розірвання договору. Про здійснення контролю підприємство надає
районній раді інформацію, зміст та термін надання якої встановлюється, виходячи зі змісту договору купівлі-продажу.
Кошти, одержані внаслідок відчуження майна спільної власності району(крім будівель і споруд), що перебуває на балансі підприємства (за вирахуванням плати за послуги та суми податків), спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України (на інвестування виробничої діяльності цього підприємства). Керівники підприємств зобов'язані письмово повідомити районну раду стосовно використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна, протягом 30 календарних днів (з моменту реалізації) шляхом подання звіту за встановленою формою. Суми, отримані підприємствами від продажу будівель і споруд, організацій та установ вносяться у дохід районного бюджету.
2.3.2. Безоплатна передача з балансу на баланс нерухомого майна, транспортних засобів, іншого окремого індивідуально визначеного майна між підприємствами, установами та організаціями спільної власності району здійснюється згідно з розпорядженням голови районної ради, що приймається на підставі відповідного рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації.
Безоплатна передача майна підприємств спільної власності району іншому власнику здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 "Про передачу об'єктів державної та комунальної власності" за рішенням районної ради. При операції безоплатної передачі об'єктів основних засобів підприємство складає акт приймання-передачі за формою № ОЗ-1.
2.3.3. Списання майна (будинків, споруд, машин, обладнання, передавальних пристроїв, транспортних засобів та іншого майна, що відноситься до основних засобів) з балансів підприємств спільної власності району може провадитися шляхом їх ліквідації на підставі актів.
Списанню шляхом ліквідації на підставі акта підлягають основні засоби як такі, що:
 а) непридатні для подальшого використання внаслідок фізичного зносу, аварій, стихійного лиха, порушень нормальних умов експлуатації;
 б) морально застарілі;
 в) у зв'язку з будівництвом нових об'єктів.
При цьому майно, що відноситься до основних засобів, підлягає списанню лише у тих випадках, коли відновити його неможливо або економічно недоцільно, а також коли воно не може бути в установленому порядку реалізоване або передане іншим підприємствам чи установам.
З метою визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання основних засобів на підприємстві спільної власності району наказом керівника створюється постійно діюча комісія у складі:
 - заступника керівника (голова комісії);
 - керівників відповідних структурних підрозділів (служб);
 - головного бухгалтера або його заступника;
 - особи, на яку покладено відповідальність за збереження основних засобів.
Постійно діюча комісія підприємства:
 - проводить безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, його стан придатності до експлуатації, і встановлює можливість відновлення та подальшого використання;
 - встановлює конкретні підстави для списання об'єкта (нормальний експлуатаційний знос, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та інше);
 - встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід основних засобів з ладу (при наявності), вносить пропозиції;
 - встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об'єкта і проводить їх оцінку;
 - здійснює контроль за вилученням зі списаних основних засобів придатних вузлів, деталей, матеріалів, кольорових та дорогоцінних металів, тощо.
Для участі в роботі комісії зі встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших основних засобів, які перебувають під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.
За результатами обстеження комісією складаються наступні акти за типовими формами: № ОЗ-З "Акт на списання основних засобів", № ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів". Форма та порядок складання актів затверджена наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 року № 352. Списання основних засобів, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані, здійснюється на підставі акта на списання основних засобів при наявності висновків відповідних органів.
Акти на списання основних засобів, складені комісією, затверджуються керівником підприємства.
Списання основних засобів шляхом ліквідації на підставі акту з балансів підприємств спільної власності району провадиться у такому порядку:
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 2500 грн. - з дозволу керівника підприємства;
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі від 2500 грн. до 10000 грн. - з дозволу голови районної ради, що надається на підставі відповідного рішення постійної' комісії з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації;
 - первісною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі понад 10000 гривень – за рішенням районної ради.
Для отримання дозволу на списання основних засобів шляхом ліквідації на підставі акту керівники підприємств спільної власності району подають до районної ради обґрунтовану заяву, до якої додаються:
 - ксерокопія наказу стосовно утворення постійно діючої комісії щодо списання основних засобі;
 - висновок про технічний стан майна, що пропонується до списання;
 - довідка з податкової інспекції про те, що майно не знаходиться під заставою;
 - фотографії об'єктів.
Розбирання та демонтаж основних засобів, що втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводяться після надання щезазначеного дозволу.
Усі деталі, вузли та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, що придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації основних засобів, оприбутковуються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина і підлягають здачі установі, на яку покладено збір такої сировини.
2.4. Списання нерухомого майна і транспортних засобів з балансів підприємств, установ і організацій спільної власності району незалежно від їх вартості здійснюється за рішенням районної ради.
2.5. Включення спільної власності району до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, здійснюється за рішенням районної ради відповідно до районної програми приватизації чи з ініціативи відповідних органів приватизації або покупців. Для прийняття відповідного рішення районної ради на ім’я голови районної ради подається звернення підприємства, установи, організації спільної власності району, на балансі якого перебуває майно, що пропонується до приватизації, із зазначенням назви, місцезнаходження, площі (для нерухомого майна), балансової вартості, а також техніко – економічного обґрунтування доцільності проведення приватизації та умови купівлі та подальшої експлуатації об'єкта. До звернення додається відповідний висновок районної державної адміністрації.
Приватизація майна спільної власності району здійснюється за рішенням районної ради з урахуванням вимог чинного законодавства з приватизації регіональним відділенням Фонду державного майна України по Кіровоградській області, яке проводить усі роботи, пов'язані з процедурами приватизації майна, у тому числі роботи підготовчого етапу, забезпечення аудиторської перевірки, конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності -суб'єкта господарювання, укладення з ним договору на проведення оцінки майна, рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки) та затвердження висновків про вартість майна (актів оцінки майна) тощо.

III. ПЕРЕДАЧА МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ В
НАЙМ (ОРЕНДУ), КОНЦЕСІЮ, ЗАСТАВУ (ІПОТЕКУ)

3.1. Передача майна спільної власності району в найм (оренду), концесію, заставу (іпотеку) здійснюється у відповідності до норм законів України "Про оренду державного та комунального майна", "Про концесії", "Про заставу", "Про іпотеку", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.
3.2. Найм (оренда) (далі - оренда).
 3.2.1. Передача в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ і організацій та їх структурних підрозділів, що належать до спільної власності району здійснюється на підставі рішення районної ради.
 3.2.2. Погодження умов договорів оренди або надання дозволу, відмови чи пропозицій на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району здійснюється головою районної ради на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації згідно з чинним законодавством.
 3.2.3. Для отримання погодження умов договору оренди або дозволу на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району підприємство, організація, установа спільної власності району подає на ім'я голови районної ради наступні матеріали:
  - звернення підприємства, установи або організації - балансоутримувача на передачу в оренду нерухомого майна, розташованого за визначеною адресою з вказаною площею та з обґрунтуванням доцільності передачі майна в оренду;
  - копію звернення юридичної або фізичної особи до керівника підприємства, установи, організації спільної власності району про надання майна в оренду;
  - копію установчих документів осіб, які бажають взяти в оренду майно спільної власності, а саме: статуту або іншого установчого документа (для юридичної особи), свідоцтва на здійснення підприємницької діяльності (для фізичної особи);
  - план приміщення, що пропонується до передачі в оренду;
  - план земельної ділянки, на якій розташований об'єкт оренди;
  - проект договору оренди зазначеного майна, до якого додаються розрахунок і порядок використання орендної плати та розрахунок і порядок використання орендної плати за перший місяць оренди. Проект договору складається відповідно до вимог чинного законодавства, рішень районної ради та Методики розрахунку, пропорцій розподілу та порядку використання плати за оренду майна спільної власності району.
У разі проведення конкурсу орендодавець надає, у встановленому порядку, копію протоколу засідання конкурсної комісії, проект договору та інші відповідні матеріали, зазначені в цьому пункті. Конкурс провадиться в порядку встановленому для об'єктів, що перебувають у державній власності.
 3.2.4. Виконавчий апарат районної ради розглядає подані матеріали та подає відповідний пакет документів на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації або готує відповідні матеріали для розгляду на сесії районної ради.
 3.2.5. Порядок укладання договору оренди регламентується Законом України "Про оренду державного та комунального майна", Цивільним та Господарським кодексами України.
 3.2.6. Після укладання договору оренди, підприємство, установа або організація, що є орендодавцем, надає голові районної ради один примірник договору оренди та щоквартально надає звіт стосовно діючих договорів оренди з відображенням своєчасності надходження коштів за оренду, а також відомості стосовно наявності вільних приміщень.
 3.2.7. У разі закінчення терміну договору оренди або дострокового припинення дії договору з орендарем, підприємство, установа або організація зобов’язані проінформувати про це голову районної ради. Внесення змін до договору оренди та пролонгація договорів оренди здійснюється у порядку, встановленому для укладення договорів оренди.
 3.2.8. Плата, яка справляється з наймача (орендаря) (далі - орендаря) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею (орендної плати) і плати за користування земельною ділянкою. Орендна плата за договорами оренди встановлюється відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища міста Добровеличківського району. Пільги з орендної плати надаються за рішенням районної ради.
 3.2.9. До плати за користуванням майном не включаються та сплачуються орендарем окремо витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, а також вартість інших послуг, що згідно з договором оренди надаються орендодавцем.
 3.2.10. Керівники підприємств, установ і організацій спільної власності району здійснюють контроль за використанням майна, наданих в оренду, та за виконанням зобов'язань орендаря за договором оренди.
 3.2.11. До початку проведення капітального ремонту та невід'ємних поліпшень майна орендар повинен погодити перелік робіт та кошторис на.їх проведення з його орендодавцем, який інформує стосовно намірів орендаря районну раду.
 3.2.12. Відповідальність за дотримання умов договорів оренди, суборенди, концесії та виконання договорів застави (іпотеки) майна спільної власності району несе відповідно орендодавець, концесієдавць, заставодавець іпотекодавець). Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив, за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, що неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті даних поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.
3.3. Концесія.
 3.3.1. Концесієдавцем об'єктів майна спільної власності району є орган, уповноважений районною радою.
 3.3.2. Порядок укладання договорів концесії здійснюється відповідно до Закону України "Про концесії". Після укладання договору концесії концесієдавець надає голові районної ради один примірник договору концесії та щоквартально надає звіт стосовно діючих договорів концесії з відображенням своєчасності надходження концесійних платежів.
 3.3.3. Розмір концесійних платежів встановлюється відповідно до Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 639 "Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів".
 3.3.4. До концесійного платежу не включаються та сплачуються концесіонером окремо витрати на утримання об'єктів права спільної власності району, наданих у концесію, включаючи експлуатаційні витрати, а також вартість інших послуг, що згідно з договором концесії, надаються концесієдавцем.
3.4. Застава (іпотека).
 3.4.1. Передача в іпотеку цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, установ та їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), об'єктів незавершеного будівництва, що належать до майна спільної власності району, здійснюється згідно з рішенням районної ради, відповідно до вимог Закону України "Про іпотеку".
 3.4.2. Передача майна спільної власності району у заставу здійснюється підприємствами, установами і організаціями спільної власності району відповідно до вимог Закону України "Про заставу", згідно з рішенням районної ради.
3.5. Облік договорів оренди, суборенди, концесії, застави (іпотеки) майна спільної власності району здійснюється виконавчим апаратом районної ради. Контроль за виконанням зазначених договорів, а також за використанням плати за даними договорами здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації.

IV. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

4.1. Створення суб'єктів господарювання спільної власності району.
 4.1.1. Створення суб'єктів господарювання спільної власності району відбувається на підставі рішення районної ради.
 4.1.2. Орган, уповноважений районною радою, розробляє установчі документи новостворених суб'єктів господарювання спільної власності району та, після їх затвердження, забезпечує здійснення їх державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.
 4.1.3. Затвердження статутів (положень) комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності району, внесення змін до діючих статутів (положень) на підставі висновків і рекомендацій відповідних профільних постійних комісій районної ради здійснюється сесією районної ради. Після здійснення державної реєстрації копії статутів (положень) комунальних підприємств, установ та організацій спільної власності району передаються до районної ради.
4.2. Реорганізація та ліквідація суб'єктів господарювання спільної власності району.
 4.2.1. Реорганізація (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення) та ліквідація суб'єктів господарювання спільної власності району відбувається на підставі рішення районної ради.
 4.2.2. Заходи щодо реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання спільної власності району здійснює орган, уповноважений районною радою.

V. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

5.1. Призначення (перепризначення) керівників підприємств, установ і організацій спільної власності району вирішуються виключно на сесіях районної ради, відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з урахуванням вимог Кодексу законів про працю, інших законодавчих та нормативно - правових актів.
5.2. Внесення кандидатур щодо призначення на посади керівників підприємств, установ і організацій спільної власності району може ініціювати голова районної ради, голова районної державної адміністрації.
 5.2.1. Для підготовки проекту рішення до районної ради подаються наступні документи:
  - подання, в якому зазначається прізвище, ім'я, по батькові, рік і місце народження кандидата на посаду керівника та обґрунтування доцільності його призначення;
  - заява кандидата про призначення на посаду;
  - особовий листок обліку кадрів кандидата;
  - автобіографія;
  - копія паспорта;
  - копія документів про освіту кандидата;
  - 2 фотокартки 6х4;
  - рекомендації районної державної адміністрації (для установ і організацій, що утримуються за рахунок районного бюджету).
 5.2.2. Проект рішення щодо призначення (перепризначення) на посаду керівників підприємств, установ і організацій спільної власності району розглядається профільними постійними комісіями районної ради.
 5.2.3. Призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів освіти, що є комунальною власністю територіальної громади району, здійснюється районним відділом освіти, за попереднім погодженням з районною радою. Керівники інших організацій і підприємств, що є комунальною власністю територіальної громади району, призначаються за рішенням районної ради за попереднім погодженням з відповідним органом виконавчої влади, до сфери управління якого вона належить.
У міжсесійний період погодження може надаватися головою районної ради, відповідно до якого призначається виконуючий обов’язоки керівника закладу на термін до чергової сесії районної ради. Пропозиція про погодження кандидата на посаду керівника закладу подається до районної ради керівником органу, який має повноваження для його призначення у формі листа, до якого додаються документи, вказані у п. 5.2.1. Керівники приймаються на роботу за контрактом на рекомендований термін 5 років.
5.3. На підставі відповідних висновків і рекомендацій постійних комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації покладання виконання обов'язків керівників та звільнення керівників підприємств, установ і організацій спільної власності району здійснюється згідно з чинним законодавством за розпорядженням голови районної ради, з подальшим інформуванням на пленарному засіданні сесії районної ради.
5.4. Після прийняття рішення районної ради щодо призначення керівника підприємства, установи і організації спільної власності району, голова районної ради укладає з призначеним керівником контракт (строковий трудовий договір). Після укладення копія контракту (строкового трудового договору) передається голові районної ради для обліку, контролю та зберігання.

VI. РОЗГЛЯД РАЙОННОЮ РАДОЮ ПИТАНЬ ЩОДО
УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ РАЙОНУ

6.1. Підготовка і внесення на розгляд районної ради питань управління майном спільної власності району здійснюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту Добровеличківської районної ради, Порядку підготовки і внесення питань на розгляд районної ради, цього Порядку та інших нормативно-правових актів України.
6.2. Виконавчий апарат районної ради виступає головним координуючим і організуючим органом районної ради з питань підготовки матеріалів з питань управління об'єктами спільної власності району.

VII. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РАЙОНУ

7.1. Контроль за використанням та збереженням комунальними підприємствами, установами, організаціями спільної власності області, майна, що закріплене на праві господарського відання або на праві оперативного управління, здійснює безпосередньо керівник відповідного підприємства, установи, організації спільної власності району, голова районної ради та постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, економічних реформ та приватизації. Забезпечення проведення зазначеного контролю здійснює апарат районної ради.
7.2. Ведення обліку об'єктів спільної власності району, правоустановчих документів на них та договорів з управління майном спільної власності району здійснює апарат районної ради.

 Меню


Вхід


Логін  
Пароль  


Корисні посилання

Офіційне інтернет-представництво Президента України


Верховна Рада України


Законодавство України


Кабінет Міністрів України


Кіровоградська ОДА


Кіровоградська обласна рада


Добровеличківська райдержадміністрація


ПФУ


Укрінформ